Dissabte, 8 De Maig De 2021
Casal de l'Estudi, 1, Isil i Alós - 25586 Telèfon: 973 92 60 06 Fax:
emd@isilalos.cat

Pressupostos

20/11/2015

PRESSUPOST 2015


    PRESSUPOST INGRESSOS EXERCICI 2015  
CAPITOL CONCEPTE DENOMINACIÓ DE L'INGRÉS IMPORT
3   CAPITOL III: TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS  
  39900 Imprevistos 10,00
4   CAPITOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS  
  45000 Fons de Cooperació Local de Catalunya   
  45080 Altres transferencies CA (PUOSC manteniment i subministraments) 6.500,00
  45081 Altres transferencies UE Life 4.900,00
5   CAPITOL V:  INGRESSOS PATRIMONIALS  
  52000 Interessos de dipòsits bancaris 100,00
  54100 Arrendament finques urbanes 100,00
  55400 Aprofitaments forestals 10,00
  55410 Fons de Millores Monts públics 10,00
  55500 Aprofitament de pastures  64.000,00
  55501  permisos de caça  14.000,00
7   CAPITOL VII: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL  
  75000 Transferencies de la Comunitat Autònoma (Parc, MA,Ceder) 70.930,00
  76100 Transferencies de Diputació   81.625,71
  76101 Diputació subvenció millora xarxa distribució aigua  
       
    TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 242.185,71 

 

    PRESSUPOST DESPESES EXERCICI 2015  
CAPITOL CONCEPTE DENOMINACIÓ DE LA DESPESA IMPORT
1   CAPITOL 1: DESPESES DE PERSONAL  
  131.00 Retribucions basiques laboral temporal 8.574,36 ¬
  160.00 Seguretat social empresa 2.752,32 ¬
2   CAPITOL II: DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS  
  210.00 Conservació, reparació infrastructures i Béns naturals 6.800,00
  210.01 Conservació i Reparació enllumenats 9.600,00
  212.00 Conservació, reparació edificis i d'altres construccions 4.000,00
  220.00 Despeses d'oficina 390,00
  220.01 Premsa, revistes, llibres i d'altres publicacions 60,00
  221.00 Subministrament energia elèctrica 6.800,00
  221.10 Productes de neteja 100,00
  220.00 Despeses telecomunicacions 800,00
  222.01 Despeses comunicacions postals 129,18
  224.00 Primes d'assegurances 2.800,00
  225.01  Trubuts de la CA (taxes de caça) 5.000,00
  226.01 Despeses i atencions protocolàries i de representació 950,00
  226.03 Butlletí Oficial. Anuncis 200,00
  226.04 Assessorament jurídic 300,00
  226.09 Festes Populars 5.200,00
  226.99 Despeses diverses de funcionament  3.300,00
  227.06 Contracte prestació de serveis 10.500,00
  227.09 Contracte serveis. Redacció projectes i direcció obra 1.500,00
  230.00 Dietes càrrecs electes 580,00
  231.00 Locomoció càrrecs electes 200,00
  231.20 Locomoció personal 1.200,00
  250.00 CCPS. Escombraries 40,00
3   CAPITOL III: DESPESES FINANCERES  
  310.00 Interessos bancaris 10,00
  359.00 Comissions bancàries 340,00
4   CAPITOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS  
  462.00 Transferències a ajuntaments i d'altres entitats 500,00
  465.00 Transferències a Consell (SAT) 1.600,00
  480.00 Altres transferències  10,00
  480.01 Subvencions activitats esportives i/o culturals 4.000,00
6   CAPITOL VI: INVERSIONS REALS  
  609.00 Altres Inversions noves en infrastructures i bens (Parc) 36.300,00
  619.00 Altres inversions reposició  d infraestr i bens (ENAIA) 62.315,00
  622.00 Inversió nova en maquinària 19.522,14
  632.00 Inversio de reposició serveis (enllumenat) 30.812,71
  690.00 Inversions en bens comunals (GFS i Altres) 15.000,00
       
       
    TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 242.185,71
Mapa Web