Dissabte, 26 De Setembre De 2020
Casal de l'Estudi, 1, Isil i Alós - 25586 Telèfon: 973 92 60 06 Fax:
emd@isilalos.cat

Novetats

14/08/2020

ANUNCI DE LICITACIÓ DE PERMISOS DE CAÇA


Termini de presentació d'ofertes: fins al 3 de setembre DE 2020. Per a més informació consulteu la documentació adjunta.

Es fa públic que per acord de Junta Veïnal núm. 02/2020 de data 7 dagost de 2020 ha estat aprovat el plec de clàusules administratives que regiran la licitació mitjançant subhasta, de ladjudicació de 1 permís de caça modalitat TROFEU, de 15 permisos modalitat SELECTIU i de 6 permisos de caça modalitat lots FEMELLES atorgats pel DARP.

 

Simultàniament sanuncia la licitació per procediment obert amb un únic criteri de valoració, el preu mes elevat (subhasta) dacord amb les següents dades:

 

Objecte i preu de la licitació:

El preu de licitació de cada permís de TROFEU és a lalça, essent el preu de sortida de:

1 isard:    4.800 euros

 

El preu de licitació de cada permís de SELECTIU és a lalça, essent el preu de sortida de:

5 isards:  1.500 euros/ut

4 cérvols:   870 euros/ut

3 muflons:  900 euros/ut

2 daines:    500 euros/ut

1 cabirol:    350 euros

 

El preu de licitació de cada LOT de FEMELLES és a lalça, essent el preu de sortida de:

2 lots de 2 cérvols femella:   250 euros/lot

1 lot de 2 muflons femella:   200 euros/lot

3 lots de 2 daines femella:    270 euros/lot

 

 Presentació de sol·licituds

a) Data límit de presentació: 20 dies naturals a comptar a partir de lendemà de la data de la publicació de lanunci al BOP núm. 157  de 14 dagost de 2020

b) Lloc de presentació: Els licitadors podran presentar la seva oferta de forma telemàtica, mitjançant correu electrònic que contindrà la documentació xifrada, a ladreça  emd@isialos.cat, o bé alregistre lEntitat Municipal Descentralitzada dIsil i Alós : Casa Sastrés, C/ del pont núm. 7,  3a planta, en horari datenció al públic (exclusivament divendres de 10h a 14h)

b) Documentació a presentar: la prevista al plec de clàusules administratives,

que podeu trobar a la web: www.isilalos.cat

 

 

Les dates per efectuar les caceres son:

 

Trofeus: Dos dies consecutius excepte diumenges i festius

 

- Isard trofeu: 19 doctubre de 2020 i el 2 de gener de 2021 (tots dos sexes) i entre l1

de març de 2021 i el 29 de maig de 2021 (només mascles)

 

Mascles selectius i femelles: Un dia excepte diumenges i festius (excepte cas específic cérvol mascle selectiu)

 

- Cérvol mascle: Entre el 6 de setembre de 2020 i el 28 de març de 2021. Entre el 19

de setembre de 2020 i el 18 doctubre de 2020 no més es caçarà de dilluns a

divendres)

- Lot 2 cérvols femella: Entre el 26 doctubre de 2020 i el 28 de març de 2021

- Daina mascle: Entre el 5 doctubre de 2020 i el 17 dabril de 2021

- Lot 2 daines femella: Entre 6 de setembre de 2020 i el 28 de març de 2021

- Cabirol mascle: 7 de setembre de 2020 fins el 14 de novembre de 2020 i entre el 6

dabril de 2021 i el 29 de maig de 2021

- Isard: Entre el 19 doctubre de 2020 i el 2 de gener de 2021 (tots dos sexes) i entre

l1 de març de 2021 i el 29 de maig de 2021 (només mascles)

- Mufló mascle: Entre el 28 de setembre de 2020 i el 12 de juny de 2021

- Lot 2 muflons femella: Entre el 28 de setembre de 2020 i el 28 de març de 2021

 

Els permisos shan de dur a terme durant la temporada de caça 20/21.

 

Els lots de 2 femelles sadjudiquen independentment del mascle.Les dos femelles es caçaran el mateix dia i acompanyats del mateix guarda, però els permisos es poden posar a dos titulars diferents

 

 

 

Isil,  14 dagost de 2020


Informació addicional


Mapa Web